skip to Main Content

Nb/Au/NbSe2 hybrid Josephson junctions

Authors: Wanghao Tian, Shixian Chen, Zuyu Xu, Dingding Li, Hongmei Du, Zihan Wei, Kaixuan Wu, Hancong Sun, Sining Dong, Yangyang Lv, Yong-Lei Wang, Dieter Koelle, Reinhold Kleiner, Huabing Wang and Peiheng Wu Supercond. Sci. Technol. 34 115015 (2021). Abstract:…

Read more
Back To Top